Hem

Ekenäs båtklubb © 2011

Välkommen till Ekenäs båtklubb!

Vi vill vara en samlande resurs i samhället och arbetar särskilt med att främja det lokala båtlivet. Med ett gott medlemsstöd får vi möjlighet att utveckla servicen till båtägarna såväl genom eget arbete som genom påverkan på myndigheter och politiska nämnder.

Ekenäs Båtklubb svarar för skötseln av hamnområdet i Ekenäs. I hamnen finns 36 båtplatser varav 4 är permanenta gästplatser. Båtklubben äger också en brygga längre in i viken med 30-talet båtplatser för klubbens medlemmar.

I klubbhuset tillhandahålls dusch och toaletter också för gästande båtar och husvagnar/-bilar. Med en fantastisk utsikt, stora utrymmen inne och på verandan och ett bra kök är det populärt att hyra klubbhuset för fester.

I samarbete med Ekenäs Varv arrangeras varje år sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.

Ungdomssektionen håller seglingsutbildning i klubbens Optimistjollar varje sommar veckan före midsommar.

Den traditionella Ekenässeglingen, ett öppet klubbmästerskap för lotsbåtar, arrangeras första eller andra lördagen i augusti. Kappseglingen är öppen också för övriga båtar, inklusive optimistjollar som dock seglar en kortare bana inomskärs.

Lite historik

Båtklubben bildades den 11 juni 1980, samt damsektionen 1984. Under ett antal år arbetade klubben för att få inreda delar av det "plåtskjul" som var beläget i hamnen till klubblokal.

1985 köpte klubben en bostadsbarack (på 165 m2) som använts vid kärnkraftsbygget i Simpevarp. Året efter monterades baracken ner i sina 8 delar och fraktades till Ekenäs, där den åter monterades ihop. Det vidare arbetet med klubbhuset stoppades sedan under en följd av år på grund av problem med byggnadslovet.

Klubben gjorde 1990 i ordning strandskoningen, vilken försågs med stora stenar. 

Först 1992 erhöll klubben ett slutgiltigt byggnadslov för klubbhuset. Bygglovet innebar att huset senast 93-06-30 måste vara flyttat till platsen för dåvarande "plåtskjulet".

Efter flyttning skedde stora förändringar av klubbhuset, både interiört och exteriört. Bl a restes yttertaket och huset fick ett helt nytt utseende. Våren 1994 var så klubbhuset i stort sett färdigt, och en högtidlig invigning hölls.